Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz zasady prowadzenia przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem: www.pierwszekroczki.sklep.pl (zwanego dalej Sklepem).
 2. Niniejszy Regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);
  4. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800).
 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto poniższych wyrażeń należy je rozumieć w podanym znaczeniu:
  1. Sprzedawca – Justyna Kałuziak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pierwsze Kroczki Justyna Kałuziak, ul. Łokietka 15, 50-243 Wrocław, NIP 8272219159, REGON 363660181;
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu;
  3. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zawierana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta oferowanych przez Sprzedawcę towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o koszty wysyłki;
  4. Akcje Promocyjne – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych;
  5. Cena – określona w złotych polskich kwota zapłaty brutto (uwzględniająca podatki), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
  6. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w Zamówieniu;
  7. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
  8. Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz udostępniony na stronie internetowej Sklepu, którego wypełnienie danymi Klienta jest konieczne dla dokonania Rejestracji;
  9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w e-Księgarni w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93);
  10. Konto Klienta – przypisany do Klienta zbiór danych i uprawnień w Sklepie zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Klienta w Sklepie oraz umożliwiający składanie i realizację Zamówień;
  11. Login – adres poczty elektronicznej Klienta (email), służący jego identyfikacji wraz z hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Klienta w trakcie uzyskiwania dostępu do Sklepu; umożliwia on także identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu;
  12. Newsletter – usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej towarów, usług lub Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę
  13. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta polegająca na założeniu Konta Klienta oraz zdefiniowaniu Loginu i hasła dostępu do tego Konta;
  14. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
  15. usługi elektroniczne – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  16. Zamówienie – wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Sprzedawca przewiduje składanie i realizację Zamówień wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta – konto można założyć przed przystąpieniem do zakupów lub w ich trakcie.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Formularzu Rejestracyjnym i w Zamówieniu danych wymaganych przez Sklep, które są prawdziwe i aktualne;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Polityką prywatności;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
  4. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w wypadku Umowy Sprzedaży.
 4. Sprzedawca udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności pod adresem e-mail: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl.
3. KONTO KLIENTA
 1. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności Sprzedawcy dokonywana jest poprzez wyraźne oświadczenie złożone w Formularzu Rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu.
 2. Utworzenie Konta Klienta oraz dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W każdym czasie Klient, korzystając z funkcjonalności oferowanych w panelu Konta Klienta, ma możliwość zmiany i poprawiania danych wprowadzonych przez siebie w trakcie tworzenia tego Konta.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, jak również może zlikwidować Konto Klienta, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności innych Klientów,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, lub zasadami współżycia społecznego np. poprzez kilkukrotne składanie Zamówień i nieodbieranie przesyłek z zamówionym towarem.
4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. Zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który dokona Rejestracji.
 2. Zamówienia te można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia kosztu wybranego sposobu Dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia poprzez formularz Zamówienia na stronie internetowej Klient otrzymuje na podane konto e-mail, potwierdzenie wpływu zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem treści zawartej umowy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przesyłane jest Klientowi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia Zamówienia. Nie dotyczy to niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz sytuacji, gdy Zamawiający poinformuje Klienta o przerwie w działalności Sklepu (np. urlop, choroba, zdarzenia losowe) wraz ze wskazaniem czasu trwania tej przerwy.
 6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za towar za pobraniem (przy odbiorze) – w chwili potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia;
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem lub kartą kredytową – w chwili wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W wypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, wysyłając wiadomość na jego adres e-mail lub kontaktując się z nim telefonicznie.
5. CENY I PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów Dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen towarów. Ceny podane w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta i Sprzedawcy wiążące.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania Akcji Promocyjnych. W wypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Akcji Promocyjnej z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu danej Akcji Promocyjnej. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Akcji Promocyjnej zastosowanie zawsze znajduje niniejszy Regulamin.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy oraz sposobu płatności poprzez wyświetlenie informacji podsumowującej Zamówienie na stronie internetowej Sklepu.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie internetowej Sklepu;
  2. płatność za pobraniem: płatność dokonywana jest Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (odbiorze towaru).
 8. W przypadku skorzystania z przesyłki pobraniowej i braku jej odbioru przez Klienta, Sprzedawca może zażądać zwrotu poniesionych kosztów za wysyłkę towaru w obie strony.
6. DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy. Stosowane przez Sprzedawcę metody dostawy wymienione są na stronie internetowej Sklepu oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją przez Klienta.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00 oraz w soboty, niedziele i święta wysyłane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. W wypadku dużej ilości Zamówień w danym okresie, w szczególności w okresach świątecznych lub wakacyjnych termin realizacji Zamówienia może wydłużyć się do 3 dni.
 5. Przesyłka z zamówionymi towarami dostarczana jest za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawa nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 7. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 8. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności pracownika Dostawcy stanu przesyłki oraz – w wypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dokument sprzedaży.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów Dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy wskazane w Zamówieniu złożonym przez Klienta pozostają dla Klienta wiążące.
 11. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie internetowej Sklepu oraz wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją przez Klienta.
7. REKLAMACJE TOWARU
 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe oraz mogą być objęte gwarancją producenta. Jeśli producent daje gwarancję na dany towar, to dokument gwarancji załączany jest do towaru i wraz z nim dostarczany Klientowi.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Jeśli towar zakupiony u Sprzedawcy jest wadliwy, Klient może złożyć u Sprzedawcy reklamację. Reklamacja może zostać złożona na Formularzu Reklamacji stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Reklamacja w postaci elektronicznej powinna zostać wysłana na adres e-mail: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl lub – w wypadku reklamacji pisemnej – na adres Sprzedawcy: Pierwsze Kroczki, Władysława Łokietka 15, 50-243 Wrocław.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien także przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: Pierwsze Kroczki, Władysława Łokietka 15, 50-243 Wrocław.
 7. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. W wypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi także udokumentowane koszty przesyłki reklamowanego towaru do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, Klient zobowiązany jest do załączenia paragonu zwracanego/reklamowanego towaru. W przypadku, gdy na tym samym paragonie znajduje się również towar, który nie jest zwracany/reklamowany,załączyć należy kopię ksero oryginalnego paragonu.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta (od dnia Dostawy).
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy: Pierwsze Kroczki, Władysława Łokietka 15, 50-243 Wrocław. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostarczenia towaru w wysokości kosztów najtańszego zwykłego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
 9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
 10. Zwracany towar w stanie nienaruszonym ( wszystkie metki, oryginalne opakowanie, brak śladów użytkowania ) wraz z dołączonym dowodem zakupu należy odesłać na adres: Pierwsze Kroczki, Władysława Łokietka 15, 50-243 Wrocław.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do załączenia paragonu zwracanego/reklamowanego towaru. W przypadku, gdy na tym samym paragonie znajduje się również towar, który nie jest zwracany/reklamowany,załączyć należy kopię ksero oryginalnego paragonu.
9. INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH
 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie w ramach Sklepu usługi elektroniczne polegające na:
  1. utworzeniu Konta Klienta;
  2. korzystaniu z usług koszyka;
  3. przeglądaniu treści umieszczonych przez Sprzedawcę na stronach Sklepu;
  4. przesyłaniu newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail;
  5. składaniu Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży;
  6. dostosowywaniu treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;
  7. umożliwieniu weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
  8. przechowywaniu i udostępnianiu Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży.
 2. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Klient może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę składania Zamówień w ramach Sklepu, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 4. Sprzedawca zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi, a także potwierdzenie faktu przystąpienia Klienta do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 6. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce prywatności.
 7. Celem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  4. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane awarią systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu oraz opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klienta. W szczególności Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług elektronicznych na adres e-mail: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację, w tym jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W wypadku, gdy Klient będący Konsumentem składa reklamację co do jakości zakupionego towaru, a Sprzedawca nie uzna roszczenia, Konsument może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
12. DANE OSOBOWE
 1. Z chwilą dokonania Rejestracji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą.
 2. Informowanie Klienta przez Sprzedawcę o Akcjach Promocyjnych i prowadzenie działań marketingowych poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy Rejestracji, w tym wysyłanie newslettera wymaga odrębnej zgody Klienta.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana danych osobowych Klientów opisane są w Polityce prywatności.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Strona internetowa www.pierwszekroczki.sklep.pl stanowi własność Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian jej funkcjonalności, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz do zmiany interfejsu w całości lub w części. Nazwa serwisu, logo, zasady działania, jego elementy graficzne, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod źródłowy oraz bazy danych Sprzedawcy podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 17 maja 2006r. r., Dz. U. Nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.  – Prawo własności przemysłowej (t. j. z dnia 17 września 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. W wypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści informację o tej zmianie na stronie głównej Sklepu. Informacja ta umieszczona będzie na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 21 dni. Ponadto informacja o nowej treści Regulaminu pojawi się na Koncie Klienta.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.pierwszekroczki.sklep.pl/regulamin-sklepu. Klienci mogą w każdym czasie przeglądać Regulamin, pobrać go w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk. Na każde żądanie Klienta Regulamin zostanie mu dostarczony drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie: 01.05.2018r.