Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu, opisane w niniejszym dokumencie.
2. DEFINICJE

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to Justynę Kałuziak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Pierwsze Kroczki Justyna Kałuziak, ul. Łokietka 15, 50-243 Wrocław, NIP 8272219159, REGON 363660181. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych.
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Kliencie, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres; oraz inne dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 3. Koncie Klienta – przypisany do zarejestrowanego Klienta zbiór Danych Osobowych w Sklepie, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji w Sklepie;
 4. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Klient, w celu przeglądania i składania Zamówień w Sklepie;
 5. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 6. Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7. Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady prowadzenia przez niego sprzedaży detalicznej towarów w ramach Sklepu;
 8. Rejestracji – rozumie się przez to jednorazową czynność dokonywaną w celu założenia Konta Klienta;
 9. Sklepie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.pierwszekroczki.sklep.pl;
 10. Umowie – rozumie się przez to każdą umowę, w tym umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną przez Klienta z Administratorem, o treści zgodnej z Regulaminem;
 11. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y.
 12. Kliencie – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
 13. Zamówieniu – rozumie się przez to wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz Dane Osobowe Klienta, który posiada Konto Klienta w Sklepie.
3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane Osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, dokonywania rozliczeń finansowych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania umowy;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
  3. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem;
  4. zgoda Klienta – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem;
  5. Dane Osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby dokonać Rejestracji oraz złożyć Zamówienie.
 3. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Klient w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie podczas składania Zamówienia:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres korespondencyjny,
  3. adresy elektroniczne,
  4. numer telefonu.
 5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Klientów w celu ułatwienia w przyszłości dokonywania zakupów w Sklepie.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 7. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 8. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 9. Dane, o których mowa w ust. 8 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi w Sklepie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 10. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Klienta w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 11. Po usunięciu przez Klienta Konta w Sklepie, Administrator usuwa niezwłocznie ze swoich baz wszelkie Dane Osobowe Klienta podane przy Rejestracji lub w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 12. Po zakończeniu korzystania z Sklepu przez Klienta Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Klienta, z wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Umowy,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Sklepu;
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 13. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  1. utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  2. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  3. zachowuje poufność Danych Osobowych.
 14. Klient, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.
4. PLIKI COOKIES
 1. Administrator za pośrednictwem Sklepu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia z Sklepu lub wyłączenia Oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. W ramach Sklepu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
  4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Sklepu na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Sklepu przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  3. utrzymanie sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 5. Stosowane na stronie internetowej Sklepu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających z tej strony.
5. PRAWA KLIENTÓW
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Klient ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze Sklepu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl
 4. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na powyższych podstawach. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Klient może skorzystać z formularza elektronicznego w swoim Koncie (zakładka Moje Dane).
 7. W celu żądania usunięcia swoich Danych Osobowych Klient powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl lub pisemnie na adres: Władysława Łokietka 15, 50-243 Wrocław.
 8. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Sklepu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Klient Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Klient może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: kontakt@pierwszekroczki.sklep.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu i w ramach Konta Klienta.